M100PVC SPEED SWITCH, đại lý ELECTRO-SENSORS Vietnam, cảm biến tốc độ ELECTRO-SENSORS Vietnam

Loại sản phẩm: Công tắc vận tốc

Mã sản phẩm: M100PVC SPEED SWITCH

Nhà cung cấp: ELECTRO-SENSORS

Hãng sản xuất: Electro Sensor

Xuất sứ: USA

Giá : $5666

Họ tên: Ms Liên

lien.ans@ansvietnam.com

0902.937.088

lientran87

istcode: ELECTRO-SENSORS Vietnam

Ms Liên: 0902937088

 

 

Model   Part Number
FB420 XP FINAL ASSY S 800-045000
FB420          Shaft Speed Switches
     
LRB1000 / 2000          Shaft Speed Switches
 Typical system also requires a Sensor (not included) and Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model   Part Number
LRB1000 SPEED SWITCH 115V S 800-076000
LRB1000 SPEED SWITCH 230V S 800-076001
LRB1000 SPEED SWITCH 24VDC S 800-076010
LRB1000 SPEED SWITCH 12VDC S 800-076011
LRB1000 SPEED SWITCH 36VDC S 800-076013
LRB1000 SPEED SWITCH 115V PNP S 800-076100
LRB1000 SPEED SWITCH 230V PNP S 800-076101
LRB1000 SPEED SWITCH 24V PNP S 800-076102
LRB1000 SPEED SWITCH 12V PNP S 800-076103
LRB2000 SPEED SWITCH 115V S 800-076002
LRB2000 SPEED SWITCH 230V S 800-076003
LRB2000 SPEED SWITCH 24VDC S 800-076008
LRB2000 SPEED SWITCH 12VDC S 800-076009
LRB1000 / 2000          Shaft Speed Switches
     
M100 / 5000  PVC100 / 5000          Shaft Speed Switches
  Typical system also requires a Pulser Disc (not included) or WRAP (not included)
     
Model   Part Number
M100 SPEED SWITCH S 775-007700
M100PVC SPEED SWITCH S 775-007710
M5000 SPEED SWITCH S 775-007800
M5000-PVC SPEED SWITCH S 775-007810

Sản phẩm liên quan

DR1000 230VAC, ELECTRO-SE ...

SCP1000 SPEED SWITCH 230V ...

đại lý ELECTRO-SENSORS Vi ...

OEM Switch DMS100/5000

M100T / M5000T

M100/5000 & PVC100/5000

LRB1000 / LRB2000

FB420

DR1000